Algemene Voorwaarden 24NANNIES & 24AROUND voor Opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden voor Recruitmentdiensten & Inzet op Urenbasis.

Met deze algemene voorwaarden waarborgen we de veiligheid en de kwaliteit van onze diensten.

Laatst bijgewerkt: 29-11-2023

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. “24NANNIES”: De organisaties genaamd 24NANNIES en 24AROUND, gevestigd te Nederland, hierna te noemen; 24NANNIES.

1.2. “Opdrachtgever”: De entiteit die 24NANNIES heeft gemachtigd om wervings- en selectie diensten te verlenen.

1.3. “Kandidaat”: Een persoon door 24NANNIES geïdentificeerd, benaderd, gescreend en voorgesteld aan de opdrachtgever voor een potentiële plaatsing.

1.4. “Medewerker”: De geplaatste kandidaat.

1.5. “Plaatsing”: De aanvaarding van een aanbod door de kandidaat om in dienst te treden bij de opdrachtgever.

1.6. “Inzet op urenbasis”: Wanneer de kandidaat wordt uitbetaald via 24NANNIES. 

1.7. “Afkoop”: Wanneer de kandidaat wordt afgekocht en een contract aangaat met de opdrachtgever.

1.8 “Bruto jaarinkomen”: Het jaarlijkse bruto inkomen dat is overeengekomen tussen de kandidaat en de opdrachtgever, gebaseerd op een voltijdse werkweek (40 uur per week). Dit bedrag omvat het bruto maandsalaris, inclusief vakantiegeld, aangevuld met gegarandeerde of redelijkerwijs te verwachten bonussen, overige regelingen of winstdelingen, vaste representatievergoedingen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden. Indien de opdrachtgever een auto ter beschikking stelt, wordt dit gelijkgesteld aan het bedrag van de fiscale bijtelling voor de werkgever op jaarbasis.

De persoon die dit document tekent namens de opdrachtgever, verklaart hierbij zich te houden aan de algemene voorwaarden die in dit document zijn vermeld. Wanneer de medewerker of de opdrachtgever zich niet aan de algemene voorwaarden houdt, heeft 24NANNIES het recht om de medewerker en/of opdrachtgever te verwijderen uit het netwerk van 24NANNIES en om de bijbehorende boete(s) te verstrekken.

2. Vertrouwelijkheid en Gegevensbescherming

2.1. Alle informatie met betrekking tot kandidaten en opdrachten wordt vertrouwelijk behandeld en mag niet zonder schriftelijke toestemming van 24NANNIES aan derden worden verstrekt.

2.2. De opdrachtgever zal zich houden aan de geldende wetten en voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming, inclusief maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2.3. De opdrachtgever gaat verantwoordelijk om met de privégegevens en privésituatie van de kandidaat/medewerker in elke fase van het recruitmentproces.

2.4. De opdrachtgever verklaart hierbij de privégegevens van de kandidaat/medewerker niet aan derden te verstrekken. Indien er wel gegevens van de kandidaat/medewerker worden gedeeld met derden, geldt er een boete ter hoogte van de bemiddelingsvergoeding dat berekend is voor het plaatsen van de kandidaat bij de opdrachtgever. Deze boete geldt nog naast de al betaalde recruitment vergoeding door opdrachtgever.

3. Meldplicht van de Opdrachtgever

3.1. De opdrachtgever stemt ermee in 24NANNIES onmiddellijk op de hoogte te stellen van de status van de opdracht met betrekking tot de door 24NANNIES bemiddelde kandidaat.

3.2. In geval van wijzigingen in de opdracht, zoals annulering, opschorting, wijziging van functie-eisen, of andere relevante informatie, zal de opdrachtgever 24NANNIES onmiddellijk op de hoogte stellen.

3.3 In geval van een door de kandidaat ondertekend arbeidscontract, is de opdrachtgever verplicht deze te delen met 24NANNIES.

3.4. In het geval van een afkoopbemiddeling, dient de opdrachtgever 24NANNIES regelmatig, minimaal één keer per week, schriftelijk of elektronisch te informeren over de voortgang van de opdracht en de status van de door 24NANNIES voorgestelde kandidaat.

3.5. Gedurende een inzet op urenbasis:

De opdrachtgever zorgt ervoor ten alle tijden bereikbaar te zijn voor zowel de medewerker als voor 24NANNIES tijdens of rondom een oppasdienst. De opdrachtgever zorgt voor regelmatige updates aan 24NANNIES en voldoende bereikbaarheid over de plaatsing, per mail en/of per telefoon.

4. Honorarium en Betalingsvoorwaarden

4.1. Het honorarium voor de recruitmentdiensten wordt vastgesteld volgens de overeengekomen tarieven en betalingsvoorwaarden zoals uiteengezet in de afzonderlijke overeenkomst tussen 24NANNIES en de opdrachtgever.

Hiermee wordt geduid op de offerte die van toepassing is op de opdracht, met de daarbij behorende e-mails over de offerte en de daarbij behorende situatieschets.

4.2. Het honorarium wordt in rekening gebracht bij een vervulde zoekopdracht. De zoekopdracht wordt beschouwd als vervuld op het moment dat de kandidaat een arbeidsovereenkomst of een andere contractuele relatie aangaat met de opdrachtgever of een daaraan gelieerde partij. Dit gebeurt zodra de kandidaat bevestigt het aanbod van de opdrachtgever of een daaraan gelieerde partij accepteert. De opdrachtgever dient deze vergoeding te betalen aan 24NANNIES.

4.3 De door de opdrachtgever aan 24NANNIES verschuldigde vergoeding (exclusief

omzetbelasting) voor de opdracht, staan gespecificeerd in de geaccordeerde offerte van de opdracht tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De vergoeding is uitgedrukt in een percentage van het eerste bruto jaarinkomen dat de kandidaat bij opdrachtgever zal gaan verdienen. Mocht de vergoeding niet overeengekomen zijn in het contract met de opdrachtgever, of niet bij aanvang van de werkzaamheden bij de opdrachtgever zijn doorgegeven aan 24NANNIES, dan geldt een vergoeding aan 24NANNIES van €15.000 (exclusief omzetbelasting).

5. Betaling

5.1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met 24NANNIES, is de opdrachtgever te allen tijde gehouden de facturen van 24NANNIES te voldoen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2. Na het verstrijken van de in het eerste lid van artikel 5 gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is in dat geval aan 24NANNIES de wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

5.3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van de nog van de opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

6. Contact

6.1. Contact met een kandidaat/medewerker voor nieuwe boekingen buiten de wetenschap van 24NANNIES om, is niet toegestaan. Wanneer een kandidaat de opdrachtgever rechtstreeks benadert, dient de opdrachtgever hier direct een melding van te maken bij 24NANNIES.

6.2. Tevens mag er geen contact zijn met de kandidaat over de betaling tot op het moment dat de bemiddelde kandidaat succesvol is afgekocht/geplaatst op urenbasis. Alle vragen over de betalingen, tarieven, declaraties of overige vergoedingen gaan via 24NANNIES, totdat de kandidaat daadwerkelijk is afgekocht door de opdrachtgever.

7. Afmelden en Annuleren

7.1. Annuleringsregeling in het geval van inzet op urenbasis.

Indien de opdrachtgever 48 uur voor een geplande dienst annuleert dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleren binnen 48 uur voor de geplande dienst brengt 24NANNIES 50% in rekening van de geplande uren. Annuleren binnen 24 uur voor de geplande dienst wordt voor 100% doorbelast. Deze regels zijn van kracht, tenzij anders overeengekomen met 24NANNIES. Deze regeling is van toepassing indien er geen andere afspraken zijn gemaakt in de offerte. De afspraken in de offerte tussen de opdrachtgever en 24NANNIES zijn in dit geval leidend.

8. Schadeloosstelling en Overige Verplichtingen Opdrachtgever

8.1. Als 24NANNIES de opdrachtgever voorstelt aan een kandidaat, is het niet toegestaan om binnen 18 maanden aanvragen te doen of een samenwerking aan te gaan met de kandidaat/werknemer zonder schriftelijke toestemming van 24NANNIES.

8.2. Bovenstaande regel geldt ook als een andere arbeidsbemiddelaar de opdrachtgever in die periode aan dezelfde kandidaat voorstelt of als de kandidaat zelf contact met de opdrachtgever opneemt. Indien dit gebeurt blijft deze overeenkomst leidend.

8.3. De opdrachtgever mag niet zonder schriftelijke toestemming van 24NANNIES op enige wijze informatie over kandidaten/medewerkers aan derden verstrekken of kandidaten/medewerkers aan derden voorstellen.

8.4. Als de opdrachtgever een kandidaat die door 24NANNIES is voorgesteld afwijst of als de kandidaat een aanbod voor een arbeidsovereenkomst van de opdrachtgever weigert, mag de opdrachtgever binnen 18 maanden na de eerste introductie van de kandidaat door 24NANNIES geen arbeidsovereenkomst of andere contractuele relatie met de kandidaat aangaan, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de kandidaat betrokken is. Tevens behoudt 24NANNIES zich het recht voor om nakoming en/of schadevergoeding te eisen.

Indien bovenstaande regels worden overtreden, brengt 24NANNIES een boete van €15.000 (exclusief omzetbelasting).

9. Vroegtijdige Beëindiging Arbeidsovereenkomst

9.1 Wanneer de arbeidsovereenkomst van de kandidaat met de opdrachtgever binnen een maand na indiensttreding wordt beëindigd, zal 24NANNIES kosteloos (met uitzondering van advertentie- en assessment kosten) zich inspannen om zo snel mogelijk een nieuwe kandidaat te introduceren, op voorwaarde dat:

(a) De opdrachtgever binnen 7 dagen na de opzegging door de kandidaat 24NANNIES hiervan schriftelijk op de hoogte stelt;

(b) De opzegging niet het gevolg is van wijzigingen in of het niet nakomen van de arbeidsovereenkomst door de opdrachtgever;

(c) De belangrijkste kenmerken van de functie niet zijn gewijzigd;

(d) De beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname;

(e) De opdrachtgever alle door 24NANNIES gefactureerde bedragen heeft betaald;

(f) De voorwaarden zoals beschreven in deze algemene voorwaarden door de opdrachtgever zijn nagekomen.

10. Aansprakelijkheid

10.1. 24NANNIES is bemiddelaar tussen opdrachtgever en medewerker. 24NANNIES heeft geen arbeidsrelatie met een medewerker en kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor handelingen of nalatigheden van een medewerker dan wel eventuele schade die daaruit voortvloeit.

10.2. 24NANNIES is niet verantwoordelijk voor afspraken of contractvoorwaarden tussen opdrachtgever en kandidaat/medewerker.

10.3. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en de medewerker om een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering af te sluiten. Dit geldt tevens voor alle overige verzekeringen.

11. Privacyverklaring

11.1. 24NANNIES respecteert de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever en behandelt ze vertrouwelijk, volgens de wet. De gegevens van de opdrachtgever worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming.

11.2. 24NANNIES gebruikt persoonlijke gegevens uitsluitend voor bemiddelingsactiviteiten tussen opdrachtgevers en kandidaten/medewerkers.

11.3. Algemene gegevens, zoals IP-adressen en bezoektijden op de website, worden geanonimiseerd en uitsluitend gebruikt voor statistische analyses en websiteverbetering.

11.4. Persoonlijke gegevens opvragen, wijzigen of verwijderen en informatie verstrekken over bemiddelingen kan per mail gecommuniceerd worden naar: info@24nannies.nl.

12. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

12.1. Op deze algemene voorwaarden en op de opdracht waarop deze algemene

wervingsvoorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

12.2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de opdracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede geschillen omtrent deze algemene voorwaarden, worden, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank, gebracht voor de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

ContactIndien er vragen zijn, neem dan contact op met 24NANNIES.

Telefoonnummer: +31 6 82 14 81 33
E-mail: info@24nannies.nl

Hulp nodig?